Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

Obchodní podmínky
Základní údaje

Provozovatel internetového obchodu: DETRAKTA s.r.o.

Sídlo společnosti: Hynčice 16, 793 95 Město Albrechtice

IČO: 04723732
DIČ: CZ04723732

Zapsána: v OR vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 64897

1. Všeobecná ustanovení

1.1. Obchodní podmínky jsou platné pro nákup zboží v internetovém obchodě www.detrakta.cz (dále jen „internetový obchod") a upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran, vzniklé na základě kupní smlouvy uzavřené mezi DETRAKTA s.r.o. (dále jen „Dodavatel" nebo také „Prodávající") a jinou fyzickou nebo právnickou osobou (dále jen „Zákazník" nebo také „Kupující"). Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel (tedy každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná), řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, v platném znění (dále jen „občanský zákoník") a zákonem o ochraně spotřebitele (zákon č. 634/1992 Sb.), v platném znění. Je-li smluvní stranou právnická osoba, řídí se vztahy občanským zákoníkem a neuplatní se ustanovení o spotřebitelských smlouvách (distančních smlouvách), která jsou obsažena v občanském zákoníku a v dalších předpisech na ochranu spotřebitele. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít pouze v českém jazyce. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě, faktura je odeslána zákazníkovi spolu s objednaným zbožím a je nedílnou součástí dodávky.

1.2. Obchodní podmínky se vztahují na všechny kupní smlouvy uzavřené mezi Dodavatelem a Zákazníkem. Ustanovení, která se týkají práv na ochranu spotřebitele (například odstoupení od kupní smlouvy), se týkají pouze Kupujících v pozici „spotřebitele". Dodavatel si vyhrazuje právo Obchodní podmínky měnit. Zákazník je povinen seznámit se s platnou verzí Obchodních podmínek v okamžiku uzavření kupní smlouvy. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti smluvních stran, která vznikla po dobu účinnosti předchozího znění Obchodních podmínek.

1.3. Uzavřením kupní smlouvy Kupující potvrzuje, že se seznámil s platnými Obchodními podmínkami internetového obchodu, a že s nimi souhlasí. Objednávka a uzavřená kupní smlouva je Dodavatelem archivována a není přístupná třetím stranám. Informace o objednaném zboží, místě a způsobu dodání a platby jsou součástí objednávky, Kupující má možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat a upravit. Platné znění Obchodních podmínek je uvedeno na webových stránkách internetového obchodu a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce Kupujícím.

2. Uzavření kupní smlouvy

2.1. Prodej zboží v internetovém obchodě se realizuje uzavíráním smluv za použití prostředku komunikace na dálku dle občanského zákoníku. Pro uzavření smlouvy mohou být použity prostředky komunikace na dálku, které umožňují uzavřít smlouvu bez současné fyzické přítomnosti smluvních stran.

2.2. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé Kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí Kupující sám.

2.3. Na stránkách internetového obchodu je zobrazena nabídka zboží, které je nabízeno Dodavatelem k prodeji, a to včetně uvedení cen jednotlivých položek. Ceny zboží jsou uvedeny včetně DPH a všech souvisejících poplatků. Nabídka zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazeny na stránkách internetového obchodu.

2.4. Pro objednání zboží může Kupující využít buď objednávkový formulář na stránkách internetového obchodu nebo využít jiný prostředek komunikace na dálku.

2.5. Před odesláním objednávky je Kupující povinen zkontrolovat a upravit údaje v objednávce, zejména druh zboží, velikost balení a počet objednaných kusů, dodací a fakturační adresu, případně další doplňující informace. Objednávka je návrhem Kupujícího na uzavření kupní smlouvy. Veškeré objednávky podané některým z výše uvedených způsobů jsou závazné.

2.6. Po odeslání objednávky Dodavatel informuje Zákazníka elektronickou poštou na adresu, kterou uvedl Zákazník, že jeho objednávku registruje/eviduje v systému, a doručení této informace Zákazníkovi se považuje za přijetí návrhu na uzavření kupní smlouvy. Tím je kupní smlouva uzavřena. V případě, že objednávka Zákazníka vykazuje znaky překlepu či zjevných pochybností např. ve vztahu k množství zboží či výši kupní ceny apod., je Dodavatel oprávněn do dvou pracovních dnů od přijetí objednávky požádat Zákazníka o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

2.7. Nabídku v internetovém obchodě není možno považovat za návrh na uzavření kupní smlouvy. Ustanovení § 1732 se v tomto případě nepoužije. Návrh na uzavření kupní smlouvy činí až Kupující svou objednávkou.

3. Ochrana osobních údajů

3.1. Ochrana osobních údajů Kupujícího, který je fyzickou osobou, se řídí zejména zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Veškeré údaje získané od Zákazníků jsou užívány výhradně pro potřebu internetového obchodu. Pro nákup není povinná žádná registrace a přihlašování do systému nákupu, přesto si však Zákazník dobrovolně může v internetovém obchodě vytvořit svůj uživatelský účet, v němž jsou pro usnadnění uzavírání dalších objednávek uloženy osobní údaje Zákazníka nutné k vystavení daňového dokladu a doručení zboží. Při objednávání zboží jsou požadovány od Kupujícího pouze ty osobní údaje, které jsou nutné k vystavení daňového dokladu a doručení zboží. Tyto informace jsou chráněny a jsou nepřístupné třetí straně. Výjimku tvoří externí dopravci, jimž jsou osobní údaje Zákazníků předávány v minimálním rozsahu nutném k bezproblémovému doručení zboží (případně nezávislé servery, které se podílí na zlepšování kvality poskytovaných služeb).

3.2. Uzavřením smlouvy Kupující souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů, a to pro účely realizace práv a povinností Dodavatele plynoucí z kupní smlouvy, pro účely případného vedení uživatelského účtu, který si Kupující může dobrovolně zřídit, a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení Kupujícímu. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, adresa elektronické pošty, telefonní číslo. V případě nákupu jako právnická osoba také identifikační číslo, daňové identifikační číslo. (dále společně vše jen jako „osobní údaje").

3.3. Údaje o zákaznickém (uživatelském) účtu a o provedených nákupech (jsou nutné pro zajištění dodávek zboží, vyřizování reklamací, nároků na slevy) jsou ukládány v bezpečné databázi a nejsou poskytovány třetím stranám. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě nebo v tištěné podobě.

3.4. Osobní údaje zákazníků jsou plně chráněny proti zneužití. Zákazník pak má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv týkajících se těchto údajů. Osobní údaje je možno na žádost Zákazníka vymazat z databáze. Zákazník může o výmaz zažádat písemně (zasláním e-mailu na e-mailovou adresu detrakta@email.cz).

3.5. Uzavřením kupní smlouvy Zákazník souhlasí s tím, aby Dodavatel použil poskytnuté údaje k svým marketingovým účelům (např. zasílání novinek e-mailem atp.). Zákazník je oprávněn souhlas dle předchozí věty kdykoliv vzít zpět.

3.6. Návštěvníci mohou být přivedeni na stránky internetového obchodu pomocí reklamního systému AdWords společnosti Google. Efektivita reklamních kampaní je měřena pomocí krátkých textových řetězců (tzv. souborů cookies). Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup v internetovém obchodě možné provést a závazky Prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač Kupujícího, může Kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat. Další informace na stránkách Google.

3.7. V případě, že by se Kupující domníval, že Dodavatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života Kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

požádat Dodavatele o vysvětlení
požádat Dodavatele o okamžitou nápravu
požádat Dodavatele o informace o zpracování svých osobních údajů a Dodavatel je povinen mu je poskytnout
požádat Dodavatele o výmaz svých osobních údajů
nevyhoví-li Dodavatel jeho žádosti, obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů

4. Cena zboží, platební podmínky slevy, způsob platby

4.1. Všechny ceny uvedené u zboží v internetovém obchodě jsou konečné (tzn. s DPH a jinými příplatky). S celkovou cenou svého nákupu je Kupující srozuměn při odeslání objednávky, ještě před jejím závazným potvrzením Prodávajícím. Cena zboží včetně dopravy na potvrzené objednávce ze strany Prodávajícího je neměnná, výjimkou je nákup s využitím slevového kupónu. Aplikace zboží není součástí kupní smlouvy.

4.2. V případě bezhotovostní platby je závazek Kupujícího uhradit cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet Dodavatele.

4.3. Dodavatel si vyhrazuje právo změny cen nabízeného zboží, nikoliv však změnu ceny Zákazníkem již objednaného zboží.

4.4. Platbu zboží je možno provést několika způsoby, záleží na způsobu dodání zboží. Při osobním odběru se platí za zboží v hotovosti na „odběrném místě". O způsobu placení za zboží dopravované na určené místo je více informací v internetovém obchodě v sekci „Vše o nákupu" a „Doprava a Platba". Dodavatel je oprávněn požadovat před dodávkou zálohu ve výši až 100 % hodnoty objednávky. V případě, že je záloha požadována, je vystaven doklad "Zálohová faktura - daňový doklad". Po dodání zboží je na daňovém dokladu hodnota zálohy odečtena.

Způsob plateb:

platba v hotovosti při osobním odběru zboží – pouze na adrese: Praha 10 Nepravidelná 18
platba dobírkou
platba bankovním převodem na účet 9107406001/5500 (raiffeisenbank), variabilní symbol je číslo objednávky nebo zálohové faktury.

5. Poskytování slev

5.1. Při nákupu s použitím platného slevového kuponu či kódu může dojít dodatečně ke změně (snížení) ceny za zboží. Platnost kupónu/kódu nebo marketingové akce ověřuje Prodávající. Slevu je možné poskytnout pouze Kupujícím – spotřebitelům, nikoliv Kupujícím – podnikatelům (viz výše). Poskytování slev je projevem dobré vůle Prodávajícího, a na poskytnutí slevy není právní nárok.

5.2. Slevy lze poskytnout pouze snížením kupní ceny zboží nebo části tohoto sortimentu, dle podmínek uvedených na slevovém kupónu nebo kódu. Při uvedení chybného slevového kupónu bude Kupujícímu oznámeno e-mailem, že sleva nemohla být poskytnuta. Kupující buď zašle správný kód / označení marketingové akce nebo potvrdí zájem o objednávku bez poskytnutí slevy do 3 dnů, v opačném případě bude objednávka automaticky stornována. Dodavatel je oprávněn v rámci své marketingové akce poskytnout spotřebiteli i jiné zboží s tím, že si vyhrazuje právo změnit tuto akci, akci ukončit nebo naopak prodloužit, a to bez udání důvodu.

5.3. Slevy z ceny zboží a marketingové akce poskytnuté Dodavatelem spotřebiteli nelze vzájemně kombinovat, není-li uvedeno jinak.

6. Dodání zboží

6.1. V internetovém obchodě je důležitý pro celkový termín dodání termín „expedice zboží". Je to okamžik, kdy je zboží připraveno k odeslání, popřípadě osobnímu odběru. Zboží, u kterého je uvedeno "SKLADEM", Prodávající expeduje běžně nejpozději do 2 pracovních dnů od jím provedeného potvrzení objednávky. Další termíny expedice jsou v internetovém obchodě uvedeny, popřípadě je nutné se dotázat na dostupnost zboží a termín expedice u Dodavatele. Na uskutečněnou expedici zboží je Kupující upozorněn pomocí zprávy elektronické pošty (e-mail) nebo formou sms zprávy. V internetovém obchodě znamená pojem "SKLADEM" to, že zboží je ve skladové evidenci ve skladových prostorách Prodávajícího, popřípadě v externím skladu u smluvních dodavatelů.

6.2. Místo odběru je stanoveno na základě objednávky Kupujícího. Za splnění dodávky se považuje dodání zboží na adresu uvedenou v objednávce Kupujícího. Součástí dodávky není aplikace zboží. Dopravu na adresu uvedenou Kupujícím zajišťuje Dodavatel. Zásilka se zbožím standardně obsahuje fakturu, návod k použití a bezpečnostní a ostatní informace v českém jazyce.

6.3. Dopravu zboží zajišťuje Dodavatel na uvedenou adresu, a to v rámci celé České republiky i do zahraničí. Náklady na dopravu zboží se liší dle zvoleného způsobu dopravy. Konkrétní způsob dodání zboží si zvolí Kupující sám při vytváření objednávky. Možný způsob a podmínky dopravy zboží jsou uvedeny v internetovém obchodě v sekci "Doprava a platba".

6.4. Při převzetí zásilky je Kupujícímu, který je spotřebitelem, doporučeno překontrolovat stav zásilky. Pokud je při převzetí zjištěno mechanické poškození obalu zboží či neúplnost zásilky, je Kupujícímu, který je spotřebitelem, doporučeno za přítomnosti dopravce vyhotovit do přepravních dokladů záznam o poškození zásilky a nechat si tuto skutečnost dopravcem potvrdit. V případě, že je obal zboží poškozený nebo se objevují jiné skutečnosti, které nasvědčují, že by mohlo dojít k poškození obsahu zásilky, Dodavatel doporučuje zásilku nepřebírat nebo sepsat zápis o poškození zásilky s řidičem přepravní služby, resp. pracovníkem České pošty a vrátit zásilku Dodavateli. Podepsáním přepravního listu přepravci Zákazník souhlasí s převzetím zboží a stvrzuje, že zásilka není mechanicky poškozená. Kupující v případě vrácení zásilky informuje co nejdříve Dodavatele (písemně nebo telefonicky) a je možné dohodnout opakované dodání zboží jiným způsobem.

6.5. Kupující, který není spotřebitelem, je povinen prohlédnout si zboží bezprostředně při jeho převzetí. Pokud je zjištěno mechanické poškození obalu zboží, je povinen za přítomnosti dopravce zkontrolovat stav zboží a v případě poškození vyhotovit záznam o poškození zásilky a nechat si tuto skutečnost potvrdit dopravcem. Na pozdější reklamace způsobené vinou dopravy pak nelze brát zřetel a budou zamítnuty.

7. Převzetí zboží a odpovědnost za vady

7.1. Dodavatel má povinnost vyřídit jím potvrzenou objednávku, odeslat zboží a dodat jej na uvedenou adresu Kupujícího v dohodnuté lhůtě. Při dopravě zboží přepravní službou nebo při osobním odběru zboží podepsáním dodacího listu Zákazník potvrzuje převzetí zboží. Při vyzvednutí zboží na pobočce České pošty je dokladem o přijetí potvrzení České pošty.

7.2. Provozovatel internetového obchodu si vyhrazuje právo ověřit totožnost Kupujícího nebo osoby pověřené k odběru zboží prostřednictvím občanského průkazu nebo cestovního pasu, a to při osobním odběru zboží v případech, kdy dodávka zboží je Kupujícím placena předem prostřednictvím bankovního převodu.

7.3. Před použitím zboží je Kupující povinen prostudovat si návod k použití a technické podmínky použití zboží, včetně návodu na jeho aplikaci, bezpečnostních a hygienických podmínek, ostatní podmínky použití, skladování a následně se těmito informacemi důsledně řídit. Informace uvedené na obalu nebo v příbalovém letáku odpovídají současnému stavu vědomostí a zkušeností, a jsou v souladu s platnými právními předpisy. Nemohou být považovány za záruku vhodnosti a použitelnosti zboží pro konkrétní aplikaci.

7.4. Odpovědnost za vady zboží a záruka se řídí zejména dle:

§§ 1914 - 1925, §§ 2099 – 2117 a §§ 2161 - 2174 občanského zákoníku
zákona o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.)
směrnice Evropského parlamentu a Rady 1999/44/ES

7.5. Prodávající odpovídá Kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména Prodávající odpovídá Kupujícímu, že v době, kdy Kupující zboží převzal:

má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které Prodávající nebo výrobce popsal nebo které Kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné
se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití Prodávající uvádí, nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá
zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy
je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů

7.6. Ustanovení 7.5. těchto obchodních podmínek se nepoužije u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí Kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

7.7. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při jeho převzetí.

8. Záruka na zboží a reklamace

8.1. Kupující k objednanému zboží obdrží i všechny potřebné dokumenty (daňový doklad a návod k použití). Záruční list je nahrazen prodejním dokladem. Tento doklad o koupi (faktura) je dostačující pro uplatnění reklamace. Jako doklad je dostačující soubor ve formátu PDF, který Kupující může obdržet e-mailem až po potvrzení převzetí zásilky ze strany přepravce zásilky (obvykle druhý den po převzetí). Na žádost Kupujícího, který je spotřebitelem, je však Prodávající povinen poskytnout záruku písemnou formou (záruční list). Pokud je na zboží poskytována delší než zákonná záruční doba, určí Prodávající podmínky a rozsah prodloužení záruky formou prohlášení v záručním listě.

8.2. Délka záruční doby u věcí zuživatelných se řídí platnými ustanoveními zákona a v souladu s § 1919 občanského zákoníku činí obvykle 12 měsíců, pokud není výrobcem nebo s ohledem na charakter přípravku stanovena jinak. V případě věcí nezuživatelných se délka záruční doby stanoví v souladu s § 2165 odst. 1 občanského zákoníku a činí 24 měsíců, pokud nejde o zboží dle ust. 7.6. těchto obchodních podmínek. Prodávající a Kupující si mohou při koupi již použitého spotřebního zboží ujednat zkrácení záruční doby na polovinu zákonné záruční doby, tj. na 12 měsíců. Záruční doba v tomto ustanovení stanovená je platná pro Kupujícího, který je spotřebitelem.

8.3. Prodávající a Kupující, který není spotřebitelem, si mohou sjednat záruční dobu prodávaného zboží.

8.4. Záruka se nevztahuje na vady aplikace zboží chybným uskladněním a nedodržením technologických postupů aplikace.

8.5. Dodavatel odpovídá Kupujícímu za to, že zboží při převzetí nemá vady. Tím se rozumí, že zboží má jakost a užitné vlastnosti Dodavatelem, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé. Dále odpovídá požadavkům právních předpisů, je v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který Prodávající pro použití zboží uvádí nebo pro který se obvykle používá.

8.6. Dodavatel nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z užití a provozu zboží, z neodborného používání zboží, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací. Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka.

8.7. V případě reklamace je Kupující povinen informovat Dodavatele. Prodávající je povinen přijmout reklamaci v kterékoli provozovně, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v sídle. Prodávající je povinen spotřebiteli vydat písemné potvrzení o tom, kdy spotřebitel právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace spotřebitel požaduje; a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. O reklamaci dodavatel rozhodne ihned, ve složitých případech do 3 pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu zboží potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do třiceti (30) kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se Dodavatel s Kupujícím, který je spotřebitelem, nedohodne jinak. Po uplynutí této lhůty má Kupující, který je spotřebitelem, stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit, a považuje se tedy za podstatné porušení smlouvy ze strany Dodavatele.

8.8. Dodavatel vydá Kupujícímu, který je spotřebitelem, písemné potvrzení o tom, kdy Kupující, který je spotřebitelem, uplatnil reklamaci, co je jejím obsahem a jaký způsob řešení reklamace požaduje. Dále Dodavatel vydá Kupujícímu, který je spotřebitelem, pomocí e-mailu potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace. Pro případ zamítnuté reklamace Dodavatel Kupujícímu, který je spotřebitelem, vydá písemné odůvodnění tohoto zamítnutí.

9. Odstoupení od smlouvy

9.1. Platí, že v případě, kdy je objednávka vystavena Kupujícím, který je spotřebitelem (daňový doklad neobsahuje IČ kupujícího), má spotřebitel právo odstoupit od objednávky kdykoliv před expedicí zboží, a to bez jakéhokoliv postihu. Pro takové odstoupení od smlouvy lze využít formulář pro odstoupení od smlouvy, který je přílohou těchto obchodních podmínek. Nárok pro odstoupení od kupní smlouvy je právo spotřebitele dle § 1829 a násl. občanského zákoníku. V případě nákupu v rámci podnikatelské činnosti (uvedení IČ faktuře) nárok na odstoupení od kupní smlouvy nevzniká. V tomto případě se prodej řídí občanským zákoníkem, nicméně vylučují se ustanovení o spotřebitelských smlouvách (distančních smlouvách).

V souladu s § 1829 a násl. občanského zákoníku, má Kupující, který je spotřebitelem, právo odstoupit od smlouvy uzavřené za pomoci prostředků dálkové komunikace do 14 dní od převzetí zboží, a to bez udání důvodu a bez sankcí za odstoupení. Rozhodne-li se pro odstoupení v této lhůtě, je povinen dodržet níže uvedené podmínky:
Odstoupit od smlouvy prostřednictvím formuláře pro odstoupení od smlouvy, který Kupující, který je spotřebitelem, vyplní a zašle na e-mailovou adresu detrakta@email.cz nebo v listinné podobě na adresu prodejny Dodavatele: DETRAKTA s.r.o., Hynčice 16, 793 95 Město Albrechtice.

9.2. Odstoupení od smlouvy v případě, že je objednávka vystavena na podnikající fyzickou osobu či právnickou osobou (daňový doklad obsahuje IČ kupujícího), lze uskutečnit ze zákonných důvodů či na základě dohody s Dodavatelem. Vrátit je možno nepoužité, nepoškozené zboží do 14 dní od převzetí zboží, a to bez udání důvodu v maximálním objemu 15% z hodnoty celé objednávky.

Rozhodne-li se Kupující, který není spotřebitelem, pro odstoupení v této lhůtě, je povinen dodržet níže uvedené podmínky:
Odeslat na adresu DETRAKTA s.r.o., Hynčice 16, 793 95 Město Albrechtice) nebo elektronicky (na e-mailovou adresu detrakta@email.cz) dopis s tímto textem: "Odstupuji tímto jednostranně od smlouvy ze dne ............... (datum potvrzení objednávky) uzavřené dle objednávky č..... (číslo objednávky) a požaduji vrácení uhrazené částky za zboží na adresu" (pokud Kupující, který není spotřebitelem, požaduje vrácení peněz na účet, uvede číslo účtu). Dále Kupující, který není spotřebitelem, uvede datum a podpis.

9.3. Kupující bere na vědomí, že dle § 1837 a násl. občanského zákoníku nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy na dodávku zboží upraveného podle přání Kupujícího nebo pro jeho osobu.

9.4. Kupující je povinen vrátit Prodávajícímu zpět nepoškozené zboží. Kupující je povinen zajistit, aby zboží bylo po celou dobu, kdy se nachází v jeho držení, skladováno v souladu s podmínkami skladování, zejména chránit zboží před teplotami pod 5°C a nad 25°C. Tuto skutečnost je povinen potvrdit prohlášením v reklamačním listu. Prodávající do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy vrátí Kupujícímu, který je spotřebitelem, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od Kupujícího, který je spotřebitelem, na základě smlouvy přijal. Odstoupí-li Kupující, který je spotřebitelem, od kupní smlouvy, Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky dříve, než mu Kupující, který je spotřebitelem, zboží předá nebo prokáže, že zboží Prodávajícímu odeslal.

9.5. Kupující bere na vědomí, že při nesplnění uvedených podmínek, nebo pokud zboží vrácené Dodavateli bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká Dodavateli vůči Kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je Dodavatel oprávněn jednostranně započíst proti nároku Kupujícího na vrácení kupní ceny.

9.6. Je-li společně se zbožím poskytnuto Kupujícímu další zboží v souladu s marketingovou akcí dle ust. 5.2. těchto obchodních podmínek a dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy Kupujícím, Kupující je povinen spolu se zbožím vrátit Prodávajícímu i poskytnuté zboží dle uvedené marketingové akce.

9.7. Odstoupením od smlouvy může dojít ke ztrátě poskytnutých slev a ke snížení vrácené částky na náhradu vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží. Vracené zboží nelze zaslat na dobírku. Kupujícímu je doporučeno vracené zboží při odesílání pojistit proti poškození či ztrátě.

9.8. Toto právo Kupujícího na odstoupení od smlouvy neslouží jako způsob řešení reklamace zboží.

10. Odstoupení od smlouvy ze strany Dodavatele

10.1. Dodavatel si vyhrazuje právo zrušit objednávku (kupní smlouvu) nebo její část v těchto případech: zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží, dále také v případě zjevné chyby v ceně zboží (tj. ceny zjevně jiné než je cena pro tento typ/druh zboží obvyklá). Za zjevnou chybu v ceně zboží je považována zjevně nízká cena nabízeného zboží. V případě, že tato situace nastane, Dodavatel neprodleně kontaktuje Kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že Kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu v nejkratším možném termínu, a to do 10 pracovních dnů.

10.2. Dodavatel má dále právo na odstoupení

okamžitě v případě uvedení nepravdivých či neaktuálních informací v objednávce Kupujícím – především poštovní adresy, e-mailového a telefonického kontaktu a tím způsobeného nevyzvednutí či nepřevzetí zboží od přepravce Kupujícím
po uplynutí lhůty 14 dnů od data objednávky zboží v případě, že bylo zvoleno osobní převzetí a kupující si zboží nevyzvedl
po uplynutí lhůty 5 pracovních dní od data objednávky zboží v případě, že byla zvolena platba předem a objednávka nebyla uhrazena
po uplynutí lhůty 3 dnů od odeslání žádosti kupujícímu o dodatečné potvrzení objednávky či její změny dle ust. 2.6. těchto obchodních podmínek v případě, že objednávka vykazuje znaky překlepu či zjevných pochybností

10.3. Dodavatel se zavazuje neprodleně Zákazníka informovat a potvrdit, že byla objednávka stornována. Právo na náhradu škody způsobené vinou kupujícího není stornováním objednávky dotčeno.

11. Informace o zboží

11.1. Veškeré informace o zboží uvedené na webových stránkách obsahují základní orientační údaje. Drobné nepřesnosti v rozměrech obalů jsou možné. Všechny snímky zboží mají ilustrační charakter – odchylky v barevnosti mezi snímkem a fyzickým zbožím jsou možné.

11.2. Dodavatel si vyhrazuje právo nezveřejnit u zboží recenze, které obsahují nevhodné výrazy, jsou nepravdivé, nesouvisí se zbožím, odkazují na jiné stránky nebo mohou jakkoliv jinak poškodit Dodavatele.

12. Závěrečná ustanovení

12.1. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, užije se to ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.

12.2. Dodavatel si vyhrazuje právo na změny a doplňky obchodních podmínek. Takto změněné či doplněné obchodní podmínky budou uveřejněny na webových stránkách internetového obchodu. Změny a doplňky a ostatní ujednání kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

12.3. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná třetím osobám.

12.4. Vznikne-li mezi Dodavatelem a Kupujícím spor z uzavřené kupní smlouvy, budou tento spor řešit místně a věcně příslušné soudy v České republice.

12.5. Kupující, který je spotřebitelem, se může se svou stížností obrátit přímo na Prodávajícího, jehož kontaktní údaje jsou uvedeny v těchto obchodních podmínkách. Případně Kupující, který je spotřebitelem, má právo se obrátit na Českou obchodní inspekci nebo na jiný příslušný orgán dohledu nebo státního dozoru.

12.6. Prodávající není ve vztahu ke Kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu § 1826 odst. 1 písm. e) Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.

12.7. Tyto Obchodní podmínky vstupují v platnost dne 1.dubna 2015.

12.8. Dodavatel může využít jiný druh obalového materiálu, než ten který je uveden na fotografii. ( vždy dodá rozprašovač, nebo sprejovou hlavici )

VZOROVÝ FORMULÁŘ PRO ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY27
Duben
2018

AKCE - Doprava zdarma!

Přidáno: 27. 4. 2018 13:00:00 Počet shlédnutí: 1198

AKCE - Doprava zdarma! Máme pro Vás dobrou zprávu. DOPRAVA je ZDARMA

Čtěte více... Komentáře: 0

16
Květen
2018

Klikni zde

Přidáno: 16. 5. 2018 10:45:00 Počet shlédnutí: 847

Klikni zde Snažíme se Váš nákup ulehčit. Naše produkty jsou rozdělené do kategorií, tak aby jste našli přesně to, co hledáte. V levém panelu najdete produkty pro domácnost, automobily, stavby a další. Zde Vám jednoduše a jednotlivě vysvětlíme jaký produkt použít právě při impregnacích Vašeho povrchu.

Čtěte více... Komentáře: 0

21
Listopad
2017

Nové možnosti doručení zásilek

Přidáno: 21. 11. 2017 16:03:55 Počet shlédnutí: 808

Nové možnosti doručení zásilek Nyní si můžete nechat doručit vaše zásilky do Z-pointu.

Čtěte více... Komentáře: 0

31
Leden
2018

Nová rubrika VIDEA

Přidáno: 31. 1. 2018 12:45:00 Počet shlédnutí: 936

Nová rubrika VIDEA Připravili jsme pro Vás novou rubriku Videa. Nyní můžete pohodlně vidět, jak naše přípravky vypadají v akci a kde je můžete použít.

Čtěte více... Komentáře: 0

Přihlášení

Tato stránka používá cookies. Vice info